دوره مدیریت دردبا نقاط فشاری ((مقدماتی و کارآمد))

طرح۲

دوره مدیریت دردبا نقاط فشاری ((مقدماتی و کارآمد))

????????طب سوزنى یکی از کهن ترین انواع طب با سابقه ۵ هزارساله از کشور چین نشأت گرفته است. از نظر طب سوزنى جهان چیزى جز انرژى نیست. دو انرژى «YANG» و «YIN» در بدن هر موجود زنده اى وجود دارد. تا زمانى که تعادل بین این دو انرژى برقرار باشد انسان در سلامت کامل به سر مى برد. هر آینه تعادل بین آنها تحت تأثیر عوامل داخلى یا خارجى مثل فشارهاى روحى، عدم تناسب کار اعضا مختل شود، فعالیت ارگان هاى مربوطه مختل و انسان دچار بیمارى مى شود.
????㊙️????
تحریک متناسب نقاط خاصى از بدن به وسیله سوزن هاى مخصوص صورت مى گیرد که بسیار ظریف هستند و مى توانند تعادل از دست رفته را به بدن برگردانند و بیمارى را به طور نسبى مداوا کنند.

☎️شماره تماس جهت ثبت نام :

????۵۵۹۵۵۷۵۳/۵۴

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم