رفلکسولوژی (بازتاب درمانی)

Publication1233333
رفلکسولوژی (بازتاب درمانی)

نوعی ماساژ است که نقاط خاصی را بخصوص در پاها تحریک می کند،ولی گاهی این تحریک می تواند روی دست ها یا دیگر بخش های بدن هم باشد.هر بخش از پا منطبق با عضو،بافت،استخوان،عضله،غده و عملکرد جسمی خاصی است.ماساژ پا موجب بازتاب هایی می شود که می توانند به کم کردن مشکلات در تمام بدن کمک کنند.

رفلکسولوژی گاهی ناحیه درمانی هم گفته می شود زیرا پا را به نواحی مختلفی تقسیم می کند که آیینه بدن هستند.اگر خطی فرضی را در عرض قوس کف پا رسم کنیم،بخشی که از قوس تا پاشنه است،نشان دهنده نیمه تحتانی بدن است.به همین ترتیب بخش های نزدیک تر به خارج پا منطبق با بخش های خارجی بدن هستند؛ بعنوان مثال،استخوان لگن و کتف.نقاط نزدیک به سطوح داخلی پا مرتبط با اعضا هستند که در مرکز بدن قرار دارند،نظیر معده.پای راست منطبق با طرف راست بدن و پای چپ منطبق با طرف چپ بدن است.

شماره تماس جهت ثبت نام :  ۴ – ۵۵۹۵۵۷۵۳

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم